Regulamin
OŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU Dotacja-EU.pl
I. Definicje ogólne

Użyte poniżej określenia w dalszej części Regulaminu oznaczają:

Partner lub Partner Serwisu – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) współpracujący z Serwisem dotacja-EU.net, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Użytkownikowi usług konsultingowych lub usług prawnych.
Użytkownik – osobę korzystającą z usług Serwisu dotacja-EU.net.

II. Postanowienia ogólne

dotacja-EU.net jest serwisem internetowym, który analizuje rynek pod kątem najkorzystniejszych ofert usług konsultingowych i umożliwia przedstawienie Użytkownikowi bezpośrednio przez samego Partnera oferty dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Operator Serwisu nie jest dotacja-EU.net może udostępniać uzyskane dane na każdym etapie procesu ich weryfikacji osobom trzecim, wliczając w to podmioty, z którymi współpracuje w ramach działań marketingowych.
Właścicielem Serwisu dotacja-EU.net jest spółka MANSION ENTERPRISES LTD RAKIA Business Center 3, P.O. Box 14583, Office No. 1410, 14th Floor, Al Jazeera Al Hamra, United Arab Emirates.
Użytkownik przed skorzystaniem z usług Serwisu zapoznaje się i akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik nie może w części postanowienia Regulaminu zaakceptować, a w części odrzucić.
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, zasady dostępu do usług Serwisu, zasady odpowiedzialności właściciela Serwisu, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne zasady korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że postanowienia Regulaminu mogą ulegać zmianom, w związku z czym zobowiązuje się każdorazowo zapoznawać się z ich treścią przed korzystaniem z usług Serwisu.
III. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownikiem Serwisu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu dotacja-EU.net w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich, co może skutkować także odpowiedzialnością karną.
Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu dotacja-EU.net w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec właściciela Serwisu powstałych w związku zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.

IV. Zasady dostępu do usług Serwisu

Użytkownik może wnioskować o udzielenie usług konsultingowych przez Partnerów Serwisu przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny za pomocą Serwisu dotacja-EU.net.
Korzystanie przez Użytkowników z usług Serwisu dotacja-EU.net jest bezpłatne.
Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu przy wypełnianiu formularza obowiązkowych danych osobowych, o których mowa w ust. 4.
Aby uzyskać dostęp do usług Serwisu, Użytkownik obowiązany jest podać dane osobowe wymagane we wstępnym formularzu aplikacyjnym tj. imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej e-mail. W toku sprawdzenia wiarygodności danych podanych przez Użytkownika może dojść do weryfikacji podanego przez Użytkownika numeru telefonu i zobowiązania Użytkownika do podania w Serwisie przesłanego na wskazany numer telefonu kodu.
 Zakres wymaganych danych osobowych może ulec zmianie.

Podanie danych w formularzach oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie marketingu lub wysyłki informacji handlowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do spełnienia warunków świadczenia usługi.

V. Odpowiedzialność Serwisu

Serwis dotacja-EU.net dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i jego usług. Jednakże ze względu na techniczne ograniczenia Serwis nie może gwarantować, iż korzystanie z niego będzie przebiegało bez błędów i przerw, dlatego wszelkie transakcje Użytkownik dokonuje na własne ryzyko.
Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie oraz prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
Serwis dotacja-EU.net nie jest właścicielem produktów finansowych ani konsultingowych dostarczanych przez swoich Partnerów ponieważ usługodawcą w każdym wypadku są Partnerzy Serwisu, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez swoich Partnerów.
Informacje zawarte w Serwisie dotacja-EU.net nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu produktów finansowych oferowanych przez Partnerów Serwisu.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej dotacja-EU.net, ponieważ maja one charakter wyłącznie informacyjny.
Informacje przedstawione w Serwisie dotacja-EU.net pozyskiwane są od Partnerów Serwisów, w związku z czym Serwis nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość, gdyż nie ma możliwości ich zweryfikowania i zagwarantowania ich rzetelności, kompletności, zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
Serwis dotacja-EU.net nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie dotacja-EU.net.
Wszelkie informacje publikowane przez Serwis dotacja-EU.net nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy wobec Partnera Serwisu powinien przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, regulaminem świadczenia usług Partnera oraz w miarę potrzeby skorzystać z usług wykwalifikowanej osoby.
Serwis dotacja-EU.net współpracuje m.in.firmami konsultingowymi, kancelariami prawniczymi i doradcami finansowymi.
 Jednocześnie Serwis zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami Serwisu lub do rozwiązania współpracy z dotychczasowymi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

VI. Ochrona danych osobowych Użytkowników

W ramach świadczenia usług Serwis dotacja-EU.net gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)..
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu - spółka MANSION ENTERPRISES LTD, RAKIA Business Center 3, P.O. Box 14583, Office No. 1410, 14th Floor, Al Jazeera Al Hamra, United Arab Emirates.
Pozostawione przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są w celu:
umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu dotacja-EU.net zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO na podstawie żądania Użytkownika;
przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO w zakresie realizacji umowy;
do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od Serwisu oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika.
Użytkownik wyraża również zgodę na usługę przypominania o konieczności dokończenia uzupełnienia formularza, co może odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Użytkownik udostępniając swój adres elektroniczny wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, dotyczącej warunków ewentualnych usług proponowanych na podstawie złożonego wniosku.
Użytkownik udostępniając swój numer telefonu wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą łączności telefonicznej (wiadomości tekstowe sms oraz połączenia telefoniczne), dotyczącej ewentualnych usług proponowanych na podstawie złożonego wniosku.
Użytkownik udostępniając swój adres zamieszkania lub zameldowania wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów materiałów reklamowych pod wskazany adres.
Dane dotyczące Użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w zakresie udzielonego upoważnienia. Każdy Użytkownik ma prawo do:
wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przenoszenia danych;
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – 
w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe Użytkownika Serwis dotacja-EU.net może przekazać za zgodą Użytkownika Partnerom Serwisu w celu umożliwienia Partnerowi Serwisu kontaktu z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem. Serwis przekazuje Partnerowi dane osobowe Użytkownika wyłącznie do przetwarzania w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody, jednak Serwis nie ma wpływu na sposób wykorzystania danych osobowych przez swoich Partnerów. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności i zasady ochrony danych osobowych przyjętymi przez Partnera Serwisu, gdyż Serwis dotacja-EU.net nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez nie danych osobowych.
Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części i usług Serwisu dotacja-EU.net, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez Serwis dotacja-EU.net lub jego Partnerów swoich usług lub na cele marketingowe, w tym otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), to Użytkownik może w każdym czasie tę zgodę odwołać:
przesyłając informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt;
przekazując w trakcie rozmowy stosowne oświadczenie w zakresie wstrzymania się od przetwarzania, usunięcia danych bądź też wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
klikając w stosowny odnośnik znajdujący się w wiadomości elektronicznej e-mail.
Celem uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych, jak również otrzymania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, Użytkownik wysyła stosowną informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

VII. Rozmowy telefoniczne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wykonywane przez niego połączenia telefoniczne do centrum operacyjnego Serwisu mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

VIII. Postępowania reklamacyjne

Celem Serwisu dotacja-EU.net jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając ją do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez dotacja-EU.net. W sytuacji gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

IX. Prawa autorskie

Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie dotacja-EU.net są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu.
Użytkownicy Serwisu dotacja-EU.net są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
Zawartość Serwisu dotacja-EU.net może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego.
Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela Serwisu.
W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody właścicielowi Serwisu na zasadach ogólnych.
Udostępniając własne treści w serwisie dotacja-EU.net Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku.

X. Ochrona prywatności

Serwis dotacja-EU.net w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
Skorzystanie z usług Serwisu wymaga jednak przedstawiania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz dostosowania profilu Użytkownika do określonego produktu. Wobec powyższego w ramach formularza Serwis dotacja-EU.net dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika. Profilowanie Użytkownika jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem, a Partnerem Serwisu dotacja-EU.net
Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis dotacja-EU.net będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie dotacja-EU.net.
Serwis dotacja-EU.net przedstawia jasne opisane zasady cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, rezygnacji z usługi informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie oraz otrzymywania informacji handlowych od Serwisu oraz jego Partnerów.
Serwis dotacja-EU.net zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
Dane statystyczne zgromadzone przez serwis dotacja-EU.net mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Serwis dotacja-EU.net.
Więcej o przetwarzaniu danych Użytkowników Serwisu w Polityce Prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie dotacja-EU.net.
Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu dotacja-EU.net po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków Użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla Użytkowników.


Copyright 2018 - Dotacja-EU.pl - Marketing Team, LLC
Powered By ClickFunnels.com